Info 1. klassidesse astumise kohta 2020/2021. õppeaastal

 

Sel kevadel koolivestlusi 1. klassidesse astujatele ei tehta.

1. klasside nimekirjad koostatakse suunavaliku alusel, mille lapsevanem on märkinud taotlusele esimese valikuna. Seega on väga oluline tutvuda suundade kirjeldustega kas lisatud slaidikavas või kodulehel olevas põhikooli õppekavas (Õppekava>Põhikooli õppekava>Üldosa>Lisa1_Tunnijaotusplaanid).

Olulisemad erisused:

Üldklassides on I kooliastmes tunniplaanis maleõpe.

Spordi- ja muusikaklassis on 1 kehalise kasvatuse tund nädalas rohkem (suur osa neist tundidest läheb ujumistundidele), alates 2. klassist toimub pilliõpe (plokkflööt ja väikekannel), klassi baasil moodustatakse rahvatantsurühm.

Inglise keele klassis algab inglise keele õpe 1. klassist ja õppetöö eeldab, et laps oskab kooli tulles lugeda eestikeelset teksti ja mõistab selle sisu.

Kui soovite teha muudatuse 1. valikus, siis tehke see kas ARNO keskkonnas taotlusel või saatke info klassiõpetuse õppedirektorile (täpsem info lisatud slaidikavas) hiljemalt 10. juunil 2020.

26. augustil kutsume Teid osalema koosolekul, kus räägime täpsemalt läbi õppetöö ja huvitegevuse korralduse 1. klassis. Koosoleku üldosale järgnevad klasside koosolekud.

Täpsem info

Sisukat koostööd!