Õpperaamatukogu kasutamise eeskiri

Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutamiseeskiri

I Üldsätted

1.         Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu töö korraldamisel lähtutakse Haridus- ja teadusministri 18.03.2011 määrusest nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“.

2.         Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu tööd juhib ja korraldab õpperaamatukogu töötaja.

3.         Õpperaamatukogu laenutab õpikuid, metoodilist kirjandust ja õppetegevuseks vajalikke lisamaterjale nii kohapeal kasutamiseks kui ka koju ning korraldab teatmeteenindust.

4.         Õpperaamatukogu väljastab töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti.

5.         Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu võivad kasutada ja lugejaks olla kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad ning Jüri Gümnaasiumi vilistlased.

6.         Õpperaamatukogust saab teavikuid laenutada kiipkaardipõhise õpilaspileti ja personalikaardi alusel.

7.         Õpperaamatukogust laenutatakse teavikuid igale lugejale individuaalselt. Iga eksemplari laenutamine ja tagastamine märgistatakse õpperaamatukogu andmebaasis.

8.         Õpperaamatukogust on keelatud teavikuid omavoliliselt välja viia.

9.         Õpperaamatukogu on avatud koolipäevadel vastavalt kinnitatud lahtiolekuaegadele ning koolivaheaegadel vastavalt kooli töögraafikule.

 

II Õpikute laenutamise ja kasutamise kord

1.         Õpikuid laenutatakse õpilastele kooliaasta alguses üheks õppeaastaks vastavalt kooli õppekavale.

2.         Igale õpilasele laenutatakse jooksvaks õppeaastaks üks eksemplar igast vastavale klassile ettenähtud õpiku nimetusest.

3.         Personalile laenutatakse teavikuid vastavalt vajadusele või kuni töölt lahkumiseni.

4.         Õpilane vaatab talle väljaantud õpikud kohe peale kättesaamist üle ja teatab raamatukoguhoidjale rikutud või puudustega õpikust; rikutud õpik vahetatakse võimalusel välja.

5.         Õpilane katab talle väljaantud koolile kuuluvad õpikud ümbrispaberi või kattekilega.

6.         Õpilane kirjutab õpikusse vastavale kohale oma ees- ja perekonnanime, klassi ja õppeaasta.

7.         Õpikusse ei tohi kirjutada (teha märkmeid, täita lünkharjutusi, kirjutada ülesannete vastuseid jmt).

8.         Õpikute ja teavikute tagastamise tähtaeg on õppeperioodi lõpus. Õpikud ja teavikud tagastatakse õpperaamatukogusse individuaalselt. Eksamit sooritavad või täiendaval õppel viibivad õpilased võivad õpikud ja teavikud tagastada kuni eksami sooritamiseni või täiendava õppe lõpetamiseni.

9.         9. ja 12. klassi lõpetamisel väljastatakse õpilastele ringkäigulehed, kuhu õpilasel tuleb võtta õpperaamatukogu töötaja allkiri, tõendamaks et kõik õpikud ja teavikud on tagastatud.

10.     Õpperaamatukogutöötajal on õigus enne uue õppeaasta õpikute laenutamist nõuda õpilaselt kõigi eelmisel õppeaastal laenutatud teavikute tagastamist.

 

III Töövihikute, tööraamatute ja töölehtede väljastamise kord

1.         Põhikooli õpilane saab õppetööks vajalikud töövihikud, tööraamatud ja töölehed kooli poolt tasuta.

2.         Gümnaasiumi õpilasele esitatakse väljastatud töövihikute eest arve.

3.         Õpilasele antakse vastava klassi igast töövihiku, tööraamatu ja töölehtede nimetusest üks eksemplar.

4.         Õpilasele välja antud töövihikud, tööraamatud ja töölehed õpperaamatukogule tagastamisele ei kuulu.

5.         Üheks või mitmeks õppeaastaks ettenähtud õppematerjalide (töövihikud, tööraamatud) säilimise eest vastutab õpilane. Nende kadumise korral kool neid ei asenda.

 

IV Lugeja vastutus laenutatud teavikute säilimise eest

1.         Tagastamata, kaotatud või rikutud teavikud on õpperaamatukogu kasutaja kohustatud vastavalt Jüri Gümnaasiumi hoolekogu otsusele välja maksma soetusmaksumuses või asendama samade või samaväärsete teavikutega. Kõik vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.

 

V Vaidlusküsimuste lahendamine

1.         Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas õpperaamatukogus kohapeal või e-kirja teel.

2.         Eeskirjas reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, õpperaamatukogutöötaja ja kooli juhtkonna koostöös.

3.         Õpperaamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugeja mõjutamine toimub vastavalt Jüri Gümnaasiumi kodukorrale.