Noortekohtumised

     NoorNoorNoorentk

 

 

HTM-i lõimingukonkrusi projekt

 

Meie kooli projektis osalesid kaks kooli – Jüri Gümnaasium ja Tallinna Pae Gümnaasium.

Õpilased vanuses 13-14

Kokku 36 õpilast - 24 õpilast Tallinna Pae Gümnaasiumist (kodune keel vene keel) ja 12 õpilast Jüri Gümnaasiumist (kodune keel eesti keel).

Lisaks osalesid projektis neli õpetajat, kaks kummastki koolist. Projekti kaasati ka mõlema kooli teisi töötajaid ning töötubade, koolituste läbiviijaid väljast.

Läbi erinevate tegevuste, mis baseerusid eelkõige koostööle, toimus õpilaste ettevõtlikkuse ja IKT vahendite oskusliku kasutamise arendamine. Nelja päeva jooksul tegid õpilased koostööd selle nimel, et mõttetasandilt viia lõpuks ellu ühine ettevõtlust/ettevõtlikkust toetav tegevus, mis on algusest peale nende enda huvidest lähtuvalt üles ehitatud ja kokku lepitud. Õpiti oma ideid sõnastama, tegevusplaani koostama ja ideed ellu viima. Harjutati, kuidas ette näha takistusi, kuidas neid ületada ja vajadusel ka otsast alata. Projekti tegevused on valitud seda ideed toetama.

Projekt viidi ellu 20.-23.09.2016, tegevused:

1. päev Pae Gümnaasiumis – päev algas kooli tutvumise ja omavahelise tutvumisega, moodustati segagrupid, kes tegid koostööd kõigi nelja projektipäeva vältel. Toimusid Pae Gümnaasiumi minifirmade tutvustused projektis osalejatele, räägiti oma kogemusest. Seejärel said õpilased valida endale töötoa, kus nad praktiliselt midagi valmistasid – villast mänguasja valmistamine, seebi valmistamine või šokolaadi valmistamine.

Pae Gümnaasiumis

2.-3. päev Paunkülas – teisel päeval toimus neljatunnine koolitus/ettevõtlusmäng, kus arendati kõiki üldpädevusi ning pööratakse eriti suurt tähelepanu ettevõtlikkuse arendamisele. Päeva teises pooles pandi õpilaste oskused proovile ellujäämiskoolitusega metsas. Lisaks praktilistele teadmistele, kuidas sellises olukorras hakkama saada, tehti pidevalt koostööd ning lahendati ülesandeid ühise eesmärgi nimel. Peale õhtusööki toimus disko. Kolmandal päeval rakendasid õpilased oma uusi teadmisi ettevõtlikkusest, et ise erinevaid ideid, mida nad saaksid reaalselt valmistada, ka välja mõelda. Toimus nii ideede genereerimine kui ka plaani koostamine, kuidas seda ellu viia. Aktiivse lühilaagri lõpetas täpsusharjutus – vibulaskmine.

Paunkülas

Ellujäämiskoolitus

Meeskonnamängud Paunkülas

4. päev Jüri Gümnaasiumis – hommikut alustati aktiivselt – teatevõistlused basseinis. Järgnes eelmisel päeval väljavalitud projekti elluviimine. Peale lõunat koostati ettevõtlikkuse ja ettevõtluse sõnavarast lähtuvalt elektroonilised sõnaraamatud, mida hiljem saab ka tundides kasutada. Tehti eneseanalüüsiks grupiti plakatid (IKT vahenditega), mida üksteisele esitleti. Lepiti kokku edasised tegevused ja koostöö ning tehti kokkuvõte toimunud projektist.

Viimane kohtumise päev Jüri Gümnaasiumis

Jüri Gümnaasiumis

N37 Noortekohtumine 2016

 

25.- 27. jaanuaril 2016. aastal osalesid  Jüri ja Pae Gümnaasiumi 7. klasside õpilased noortekohtumise ühisprojektis „Tervislikuks läbi erinevate kultuuride“. Projekti toetasid: Haridus- ja Teadusministeerium,  Eesti Noorsootöö Keskus, Hasartmängumaksu Nõukogu ja sihtasutuse Archimedes struktuuriüksusena tegutsev noorteagentuur „Euroopa Noored“.

 Projekti eesmärkideks olid:

·         erirahvustest noorte ühistegevuste kaudu süvendada tervislikke eluviise ,

·         arendada keeleoskust – Jüri õpilastel vene keele, Pae õpilastel eesti keele oskust,

·         sõlmida sõprussuhteid teisest rahvusest noortega.

Jüri Gümnaasiumist osales projektis 8 noort: Kertlin Linamaa, Lotte Muzakko, Georg Sikka, Rico-Andreas Tiitsoo, Mariann Kalinina, Oskar Aberut, Eliis Turvas, Kuldar Annus. Juhendavad õpetajad olid:  klassiõpetaja Rita Jõemets ja vene keele õpetaja Rea Meybaum.

Kolmepäevane koostöö sisaldas järgmisi tegevusi:

1.      päeval  kohtuti  Pae Gümnaasiumis:

·         tutvuti  oma projektikaaslastega läbi erinevate suhtlemismängude;

·         täideti sõbraraamatuid;

·         orienteerumismängu käigus läbiti  ekskursiooni koolimajas;

·         valmistati  koos pitsat, mille katte kokkumiksimine sümboliseeris erinevate kultuuride segunemist ühtseks koosluseks.

 

2.      päev veedeti tervislikkuse teemade üle arutledes ja sportlikke tegevusi tehes Valgehobusemäe suusakeskuses.

·         Koostati vene ja eesti  keeles tervislikkust ja keskkonna säästmist reklaamivaid plakateid, esitleti  neid;

·         sporditi ühiselt suusa- ja tuubimäel.

3.      päeva kohtumine leidis aset Jüri Gümnaasiumis:

·         Jüri Gümnaasiumi õpilased tutvustasid vene keeles oma õppimise ja huvitegevusega tegelemise võimalusi;

·         suusatati ja tantsiti rahvatantsu;

·         tehti Noortekohtumisest kokkuvõte muljeid jagavate  esitlustega.

Noortekohtumise projekti "Tervislikuks läbi kultuuriliste erinevuste" tutvustati Jüri Gümnaasiumi õpilaskonverentsil 10. veerburaril. Kogemust jagati lühikese ettekande ja videopäeviku esitamise kaudu.

Jüri Gümnaasiumist noortekohtumises osalenud õpilased  tõdesid  projekti lõppedes õpimotivatsiooni ja suhtlemisjulguse kasvu.  Ühistegevused andsid indu jätkata koostööd Pae Gümnaasiumiga ka järgmistes Noortekohtumiste  projektides. 


Galerii