Õpiabirühmad

Jüri Gümnaasiumis on erinevat tüüpi õpiabirühmi:  logopeediline õpiabirühm, õpioskuste rühm, eesti keele rühm ja matemaatika rühm.

Logopeedilisi õpiabitunde viib läbi logopeed, teisi õpiabitunde eripedagoog ja eripedagoogilise lisakoolituse läbinud õpetajad.

 

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
  • korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Nimetatud tegevused toimuvad õpiabitundides lähtuvalt vajadusest üks kuni kolm korda nädalas.
Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde.
Õpilasele koostatakse õpiabitundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava klassi klassi- või aineõpetaja töökavast.
Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Õpiabirühma rühmatäituvuse piirnorm on 6 õpilast.
Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel HEV koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel.
Kooli direktori otsusega mittenõustumisel on lapsevanemal õigus otsus vaidlustada kümne tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai eelpool nimetatud otsusest, saates kooli direktorile sellekohase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate. Lapsevanema poolt teate saatmisel õpilast õpiabirühma vastu ei võeta.