Õpiabirühmad

Jüri Gümnaasiumis on erinevat tüüpi õpiabirühmi:  logopeediline rühm, õpioskuste rühm, eesti keele rühm, matemaatika rühm ning vene keele rühm. 

Logopeedilisi õpiabitunde viib läbi logopeed, teisi õpiabitunde eripedagoog ja eripedagoogilise lisakoolituse läbinud õpetajad.

 

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
  • korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Nimetatud tegevused toimuvad õpiabitundides lähtuvalt vajadusest üks kuni kolm korda nädalas.
Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde.
Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Õpiabirühma rühmatäituvuse piirnorm on 6 õpilast.
Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel HEV koordineerija ettepanekul, lapsevanema nõusolekul ja kooli direktori otsusel.