Lõpueksamid 2019/2020

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal:

  •    eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  •    inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  •    inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
  •   matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

   Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Riigieksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal“.