Erasmus+

 

2017 - 2019 osaleb Jüri Gümnaasium õpetajate õpirände projektis, mis kannab nime "Koosöine õppimine ja õpetamine.

Projekti fookuseks on muutunud õpikäsituse rakendamine organisatsioonikultuuri koostöise õppimise, õpetamise ja juhtimise kaudu. Organisatsioonikultuuri mõjutamiseks moodustati 16-liikmeline projektimeeskond, kuhu kuuluvad õppe- ja kasvatusala töötajad (õpetajad, tugispetsialistid ja juhtkonnaliikmed) kõikidest õppetöö põhivaldkondadest.
Projekti eesmärgid:
1. Jüri Gümnaasiumi õppekorralduses on tehtud süsteemsed muudatused, mis võimaldavad muutunud õpikäsitlust järgivaid õpisündmusi.
2. Projektimeeskonna liikmete eestvedamisel on loodud organisatsioonis õpikogukonnad, kes kavandavad koostöiselt õppimist ja õpetamist,
3. Koostöine kavandamine on organisatsioonikultuuri loomulik osa. Kõik Jüri Gümnaasiumi õpetajad osalevad õppekavas või üldtööplaanis kavandatud koostöises löimingus,
4. Inglise keele suunaklassides õpetatakse lisaks inglise keele tundidele muid õppeaineid/koostatakse projekte osaliselt inglise keeles,
5. Jüri Gümnaasiumi õpetajad on piisavalt koolitatud kaasaegse õpikäsitluse vallas ning omavad kogemust selle rakendamisel praktikasse, et jagada seda teiste haridusasutuste õpetajatega,
6. Töötajaskond on kaasatud eestvedamisse ja juhtimisse - strateegiliste otsuste tegemisse, muudatuste juhtimisse.
Eesmärkide realiseerimiseks on projekti kavandatud järgmised põhitegevused (siinkohal ei ole nimetatud tegevusi, mis kaasnevad iga projektiga, nt levitamistegevus ja analüüs):
1. Õpiränded Inglismaa 21. sajandi kooli koolitusele, mille organisatsioonikultuuri on juurdunud kaasaegne õpikäsitus ja koolituse
kaudu jagavad nad oma kogemusi, head praktikat;
2. Õpiränded koolitusele "Õpetame ettevõtlikkust ja eestvedamist";
3. Õpiränded koolitusele "LAK-õpe: innovaatilised ja efektiivsed meetodid ja tööriistad";
4. Õpiränded koolitusele "Õpilaskeskne klassiruum";
5. Meeskonna mõttekojad (toimub pidev analüüsimine, kogetu reflekteerimine, praktikasse planeerimine);
6. Õpikogkonnad - iga meeskonnaliige moodustab organisatsioonisiseste, kuid projektiväliste liikmetega õpikogukonna, kellega jagatakse kogetut ja viiakse koostöös läbi õpilaste arenguks planeeritud tegevusi, mis lähtuvad kaasaegse õpikäsituse põhimõtetest.
Projekti tulemusena on kaasaaegne õpikäsitlus rakendunud kogu organisatsioonikultuuri ning selle edasiarendamiseks on kavandatud tegevused organisatsioonid uude arengukavasse.

 

2017 - 2020 osaleb Jüri Gümnaasium rahvusvahelises projektis, mis kannab nime Environ-MENTAL Awarenes Across Europe.

Meie partneriteks on koolid Hollandist, Hispaaniast, Itaaliast ja Rumeeniast.

Projektitegevustes osalevad õpilased ja õpetajad põhikoolist (sh klassiõpetus).

Õpilased ja õpetajad osalevad projektitegevustes, mis on seotud põhiliselt viie valdkonnaga

 • Taaskasutus ja prügi sorteerimine;
 • Elektri ja vee tarbimine;
 • Kohalikud tooted;
 • Kohalik transport;
 • Looduskaitsealad.


2015 - 2018 osaleb Jüri Gümnaasium rahvusvahelises projektis, mis kannab nime Education+.

Meie partneriteks on koolid Sloveeniast, Bulgaariast ja Itaaliast.

Projektitegevustes osalevad õpilased ja õpetajad III kooliastmest.

Projektil on positiivne mõju nii otseselt kui kaudselt projekti kaasatud  inimestele

 • Arendatud on lugemisoskust, eriline rõhk on funktsionaalsel lugemisoskusel;
 • Suurenenud on initsiatiiv ja ettevõtlikkus;

 • Arenenud on digipädevus;

 • Laienenud on teadlikkus ja arusaamad sotsiaal-kultuurilistest ja keelelistest erinevustest;

 • Suurenenud aktiivsus kodaniku-, ühiskonna- ja humanitaartegevustes;

 • Suurenenud kompetentsused võõrkeeltes;

 • Positiivsem suhtumine Euroopa kondalikkuse ja väärtuste suhtes;

 • Laienenud teadlikkus erinevate Euroopa riikide haridussüsteemide praktikate, poliitika ja süsteemide osas;

 • Laienenud teadlikkus formaalse ja mitte-formaalse hariduse omavahelisest sidususest;

 • Arenenud on koostöö innovatsiooni ja heade praktikate osas;

 • Suurenenud on võimalused profesionaalseks arenguks;

 • Arenenud on juhtimisoskused;

 • Suurenenud on motivatsioon ja rahulolu igapäevatööga.

Projekti kodulehekülg Education+

Erasmus+ kohtumine Jüri Gümnaasiumis 9.-14. novembril 

Erasmus+ kohtumine Itaalias 9.-14.aprillil 2016

Erasmus+ laager Sloveenias 24.september - 1.oktoober 2016

Erasmus+ kohtumine Jüri Gümnaasiumis 20.-26.märtsil 2017