10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Uurimistöö ja praktilise töö teostamise etapid ja tähtajad

2023/2024 õppeaastal

(muudetud 04.09.2023)

 

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

11. klass 

 

1. september - 13. oktoober

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine. 

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine, andmete kogumine

16. oktoober

Vahearuande esitamine koordinaatorile (täpsustatud pealkirjaga ning eesmärkidega töö teemast tuleneva juhendaja kinnitusega ajakava)

17. oktoober – 20. detsember

Materjali läbitöötamine, analüüs

 

Vahekaitsmine kursuse “UT alused” lõpus

21. detsember – 8. aprill

Töö kirjutamine, täiendamine

8. aprill – 12. aprill

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

16. aprill

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile ja retsensendile Stuudiumi kaudu.

16. aprill – 29. aprill

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine 

29. aprill - 6. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

7. mai

Töö kaitsmine