Jüri Gümnaasiumi hoolekogu

Jüri Gümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse alusel Jüri Gümnaasiumi juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, Rae Vallavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisele.

Jüri Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad Rae Vallavolikogu ja Jüri Gümnaasiumi õpilaste esindaja, kaks Jüri Gümnaasiumi õpetajat ning viis Jüri Gümnaasiumi lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

Esindajad valitakse kooli hoolekogusse vallavolikogu, kooli õppenõukogu, õpilasomavalitsuse ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
Rae Vallavalitsuse määrus 04. jaanuar 2011 nr 01


Jüri Gümnaasiumi hoolekogu on valmis Teie muredele ja probleemidele lahendusi leidma.
Kõik Teie ettepanekud koolielu paremaks muutmisel on teretulnud.
 
Saatke oma kirjad hoolekogu kontaktaadressile lingid
 
Lugupidamisega Teie, hoolekogu.