Isikuandmete töötlemine Jüri Gümnaasiumis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Jüri Gümnaasiumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

 

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool (Haridus- ja Teadusministeerium, ARNO, Piksel jne).

 

Õpilaste andmete töötlemine

Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolekut isikuandmete avalikustamiseks küsitakse õpilase nime, pildi, positiivsete tulemuste ja õpilastööde avalikustamiseks koolimajas, kooli kodulehel, kooli sotsiaalmeedia kanalites, ajalehes Rae Sõnumid ja õpilastööde kogumikus.

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal või  täiealisel õpilasel on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel esitada koolile taotlus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb esitada taotlus kool@jyri.edu.ee.

 

Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel

Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed dokumendiregistris. Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.

 

Vabale ametikohale kandideerimine

Tööle kandideerimisel töödeldakse teie esitatud isikuandmeid, et hinnata teie sobivust vastavale ametikohale. Vajadusel võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus tema kohta saadud teabega tutvuda ja esitada vajadusel omapoolsed selgitused ning vastuväited. Kool eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et gümnaasium nende poole teabe saamiseks pöördub. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Kooli veebilehe külastamine

Kooli veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kooli veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

 

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine

Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:

 • lehekülg on kõigile nähtav;
 • töökeeleks on eesti keel;
 • rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust, st Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine);
 • inimesed saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;
 • igaüks võib postitusi kommenteerida;
 • kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tagimine).

Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikat ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest.

 

Andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid kas:

 • dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

 

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
 • nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
 • pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Muu info

Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt toitlustus, koolitervishoid, e-õppesüsteem jne).

 

Lisainfo

Isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Jüri Gümnaasium (Laste tn 3, Jüri 75301, Rae vald, telefon: 6224200, kool@jyri.edu.ee).  

Andmekaitse spetsialist: Grete Pihlakas; tel: 605 6740, 5558 6284; e-post: andmekaitse@rae.ee


gymnaasium@voru.edu.ee