Spetsialistid

Tugikeskuse juht

Tugikeskuse juht aitab kaasa õpilase ühiskonda integreerumisele - kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalsele tegutsemisvõimele ja toimetulekule. Loob vajadusel võrgustiku last ümbritsevate ametkondade vahel (nt lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemi vahel), korraldab võrgustikutööd kooli tasandil (abivajava õpilase probleemiga tutvumine, vastava koolispetsialisti juurde suunamine, protsessi jälgimine, juhtumi arendamine ja lõpetamine); koostöö valla võrgustikuga.

Psühholoog

Psühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja viib läbi sekkumisi. Koolipsühholoog teeb koostööd sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ja teiste kooli tugispetsialistidega ning erinevate haridus-, meditsiiniasutuste ja sotsiaalhoolekandesüsteemiga, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks. Koolipsühholoog nõustab ja konsulteerib lapsevanemaid ning abistab kooli töötajaid laste edasijõudmise kindlustamisel ja organisatsiooni kui terviku parema funktsioneerimise tagamisel:

       pakub tuge psühholoogiliste probleemide lahendamisel (suheteprobleemid, probleemid peres, käitumisprobleemid, kohanemisraskused, toimetulek ärevuse, hirmude ja koolistressiga)

       aitab arendada õpioskusi

       pakub teavet erinevate abi ja info saamise võimaluste kohta

       suunab vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde koolis (sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog) või väljaspool kooli (psühhiaatrid, psühhoterapeudid)

Sotsiaalpedagoog

Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonna laiem eesmärk on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule kaasaaitamine.

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

       aitab luua toimivat võrgustikku õpilase paremaks toimetulekuks koolis, edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu;

       toetab õpilase sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis perekonnas ja ühiskonnas;

       loob partnerlussuhte pere ning kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni;

       aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad positiivseid haridustulemusi kõikidel õpilastel;

       viib läbi temaatilisi klassijuhatajatunde;

       tegeleb juhtumitega algusest lõpuni;

       jälgib koolikohustuse täitmist, teeb koostööd klassijuhatajatega;

       viib läbi nõustamisi.        

Eripedagoog

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid. Vajadusel leiab eripedagoog õpilase probleemi lahendamiseks abi ka väljastpoolt kooli. Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessidest positiivne edutulemus. Eripedagoog:

       töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt tugisüsteemi suunatud õpilasega individuaalselt, selgitamaks välja õpilase erivajaduse iseärasus ning otsib koostöös teiste spetsialistidega õpilasele sobiva viisi probleemi lahendamiseks

       viib läbi erivajadusega õpilaste individuaal- ja rühmatunde;

       nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel;

       annab pedagoogile võimaluse saata õpilane kokkulepitud perioodiks omandama teadmisi ja õpioskusi eripedagoogi juures.

Logopeed

Logopeed juhib koolis logopeedilise õpiabi rühmade tegevust. Logopeedilise tegevuse eesmärk koolis on toetada lapse arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Logopeed:

       teeb koostööd aineõpetajate, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega eesmärgil leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;

       selgitab õppeaasta lõpus ja järgmise õppeaasta algul välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased I-III kooliastme ulatuses;

       viib läbi logopeedilise õpiabitunde;

       annab konsultatsioone õpetajatele, õpilastele, vanematele;

       teeb ettepanekuid diferentseeritud hindamise vajaduse kohta kõneravi saavatel õpilastel emakeeles ja koostab selle otsuse emakeele õpetajaga.

Abi- ja asendusõpetaja

       asendab puuduvaid õpetajaid õppetundides;

       osaleb ainetundides aineõpetaja abistajana või teise õpetajana;

       toetab õpilasi õppetundides nii individuaalselt kui ka suuremale grupile suunatult;

       suuremat abi vajavate õpilaste toetamisel on võimalik õpilast ka klassist väljaspool individuaalselt juhendada.

Karjäärinõustaja

Karjäärinõustaja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, aidates neil suurendada teadlikkust iseendast, haridus- ja tööturuvõimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevust nende saavutamiseks. Üldjuhul toimub nõustamine individuaalvestlusena, kuid sageli töötatakse ka rühmadena. Peale otsese klienditöö valmistab karjäärinõustaja ette metoodilist materjali ning kogub ja analüüsib klientidelt saadud tagasisidet. Tähtsal kohal on õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate teavitamine karjääriteenustest.

Õpiabirühma õpetaja

Õpiabirühma õpetaja on eripedagoogilise lisakoolituse läbinud klassi- või aineõpetaja. Õpiabiõpetaja:

       parendab õpiraskustega õpilase psüühiliste protsesside arengut (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine, kõne ja suhtlemine, psühhomotoorika, tunde- ja tahtevald);

       õpetamine toimub läbi erimetoodiliste võtete ja diferentseeritud töö;

       nõustab klassijuhatajaid, aineõpetajaid, lapsevanemaid;

       toetab õpiprotsessi;

       lähtub õpilase eripärast ja erivajadustest;

       teeb koostööd aineõpetajatega, klassijuhatajatega, lapsevanematega.

Pikapäevarühma kasvataja

Pikapäevarühma kasvataja viib läbi erinevaid tegevusi ning koordineerib huvialaringidest osavõttu. Pikapäevarühma töö üheks osaks on tunnis pooleli jäänud tööde lõpetamine ning koduste tööde tegemine.

Füsioterapeut

Füsioterapeut - tegeleb õpilaste liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega. Peamised tegevused:

       tugi- ja liikumisaparaadi seisundi hindamine;

       spetsiaalse programmi koostamine kehaliseks tegevuseks, mis vastab õpilase vajadustele ja on talle jõukohane;

       õpilase arengu jälgimine kokkulepitud perioodi jooksul ja vajadusel muutmine;

       kehalise kasvatuse õpetajate juhendamine erivajaduse märkamiseks ning õige programmi rakendamiseks.