Tugikeskus

 

Nimi/Amet

Telefon

Meiliaadress

 

 

Tugikeskuse juht 

HEV-koordinaator

Annika Kask

55510079 annika.kask@jyri.edu.ee  

Psühholoog (1.-5.klassid)

Avelin  Alliksaar

55522578

avelin.alliksaar@jyri.edu.ee

 

 

 

Psühholoog (6.-12.klassid)

Katre Lamp

55537745

katre.lamp@jyri.edu.ee

 

Sotsiaalpedagoog

Terje Luude

Klasside jaotus: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  A A A A A A A A
  B B B B B B B B
    D            
    V     V     V

5248473

terje.luude@jyri.edu.ee

 

Sotsiaalpedagoog

Kristlin Kask

Klasside jaotus:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
D D   D D D D D D
E E E E E E E E E
    G            
            V    

 

55530155

kristlin.kask@jyri.edu.ee

 

Sotsiaalpedagoog

Veronika Koppel

Klasside jaotus:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A                
B                
C C C C C C C C C
  G         G G G
V V   V V        
58319755 veronika.koppel@jyri.edu.ee

 

Eripedagoog

Merike Hütt

 

 

merike.hutt@jyri.edu.ee

 

 

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Marian Leppik

  marian.leppik@jyri.edu.ee  

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Veronica Kaupmees

  veronica.kaupmees@jyri.edu.ee  Tööleping peatatud

Logopeed

Marianne Martinson

 

marianne.martinson@jyri.edu.ee

 

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Sandra Ausmees

 

sandra.ausmees@jyri.edu.ee

 

 

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Regina Sulu

 

regina.sulu@jyri.edu.ee

 

 

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Janet Kask

 

  janet.kask@jyri.edu.ee 

 

 

Eripedagoog/Väikeklassi õpetaja

Krislyn Luus

  krislyn.luus@jyri.edu.ee  

Õpiabi õpetaja 

Eda Türi

  eda.turi@jyri.edu.ee  

Hooldusõppe õpetaja

Madli Käämer-Zirk

  madli.kaamer-zirk@jyri.edu.ee  

Hooldusõppe abiõpetaja

Heli Kensap

  heli.kensap@jyri.edu.ee  

Hooldusõppe abiõpetaja

Triinu Tee

  triinu.tee@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Evelin Abel

 

evelin.abel@jyri.edu.ee

 

Abiõpetaja

Raina Sinisalu

 

raina.sinisalu@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Diana Tõnismäe

 

diana.tonismae@jyri.edu.ee

 

 

Abi- ja asendusõpetaja

Elve Ots

 

elve.ots@jyri.edu.ee

 

 

Abi- ja asendusõpetaja

Tiina Teder

  tiina.teder@jyri.edu.ee  

Abi- ja asendusõpetaja

Tiina Teder

  tiina.teder@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Anne Lentsius

 

anne.lentsius@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Aurelia Leega

  aurelia.leega@jyri.edu.ee  

Füsioterapeut

Margit Juudas

     

Tugikeskus

Tugikeskus on loodud tagamaks süsteemset tuge ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele.

Tugikeskuse ülesanne on koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega toetada õpilase arengut, uurida õpilase arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks. Tugikeskus lähtub oma tegevuses motost „Eduelamus igale õppijale“. Selleks püütakse teha erinevate osapooltega (nt lapsevanem, laps, õpetaja) tõhusat meeskonnatööd, kus suudetakse probleeme teadvustada ja ollakse valmis konstruktiivselt positiivseid lahendusi otsima.
 

Tugikeskuse peamised tegevused:

 • Nõustamine (õpilane, lapsevanem, õpetaja) (grupi- ja individuaalnõustamised, perenõustamised, vestlused, tuginõukogud, konfliktilahendused, situatsioonilahendused) (nt järgmistel teemadel: suhtlemine ja suhted, käitumine, konfliktid, kiusamine, stress, kriis, hariduslikud erivajadused, õpiedukus, õpioskused, edasiõppimine- ja kutsesuundumus, võimed, uimastid, koolikohustus, terviseprobleemid);
 • Koolitused ja üritused erinevatele sihtrühmadele (õpilased, lapsevanemad, õpetajad);
 • Kasvatustöö toetamine (sotsiaalsete oskuste arendamise ringid, juhendid, metoodilised materjalid, mõjutusvahendite välja töötamine, ennetustöö);
 • Õpiabi- eesti keel, vene keel, inglise keel, matemaatika;
 • Tervisedendus (nt. esmaabiringid, liikumise erirühm);
 • Koostöö (ümarlauad, koosolekud, kogemustekojad, kooli esindamine, kooliväliste spetsialistidega, ülikoolidega);
 • Erialane teadus- ja arendustöö (dokumentide väljatöötamine, loengud-esinemised, projektitöös osalemine, erialaliitudes, publikatsioonid);
 • Pikapäeva töökorraldus;
 • Ülekoolilistes tegevustes osalemine ja kooli arendustöös kaasa rääkimine.


Tugikeskus koondab enda alla järgmised erivaldkondade spetsialistid:

 • Koolipsühholoog
 • Koolipsühholoog-karjäärinõustaja
 • Sotsiaalpedagoogid
 • Eripedagoogid
 • Logopeed
 • Kooli tervishoiutöötajad
 • Tugikeskuse juhataja
 • Õpiabi õpetajad
 • Pikapäevarühmad
 • Abiõpetajad
 • Füsioterapeut