Õpirühmad

Jüri Gümnaasiumis on erinevat tüüpi õpirühmi: eesti keele, matemaatika, inglise keele ning vene keele õpirühm

Õpitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
  • toetada ajutise või püsiva õpiraskustega õppija õppimist ja arengut;
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Nimetatud tegevused toimuvad õpitundides üks kord nädalas.
Õpirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õppijal täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde.
Õpirühma võetakse vastu ajutiste/püsiva ainealaste õpiraskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Õpirühma rühmatäituvuse piirnorm on 6 õpilast.
Õppijale avatakse individuaalse arengu jälgimise kaart- IAK.