Keskkonnafoorum

JÜRI GÜMNAASIUMI KESKKONNAFOORUMI PROGRAMM 2011/2012

„MA OLEN OSA LOODUSEST”


ÜLDISELOOMUSTUS

Õppeaastatel 2007/2008 kuni 2010/2011on korraldatud Keskkonnafoorumit. 2007/2008. õppeaastal oli sihtrühmaks 7-9. klass, kuid 2008/2009.õppeaastal laiendati programmi 5-9. klassidele. 2008. aastal töötati välja õppeprogramm, kus eri klassidele määrati teatud

keskkonnaprobleem. Tulemina teab 9.klassi lõpetaja peamisi keskkonnaalaseid probleeme, suudab neid mõista ja näha lahendusi.

Jüri Gümnaasiumi 5-9.klasside õpilastele viiakse läbi loengud vastavalt õppeprogrammile (jäätmed, looduskaitse, veeprobleemid, välisõhuprobleemid, säästev areng). Loengud

toimuvad klasside haaval ning 2. ja 3. õppeveerandil. Igale klassile on  kaks loengut külalislektorite poolt.

 

Jüri Gümnaasiumi 5-9.klasside õpilastel valmib õppeaasta jooksul essee/kirjand/referaat, milles on räägitud keskkonnaprobleemidest.

Kevaditi toimuvad õpilaskonverentsid, kus parimad õpilased tutvustavad oma töid. Viiakse läbi teematilisi konkursse: esseekonkursid, fotokonkursid, muistendite kirjutamine jms.

 

Kõikide tegevuste eesmärgiks on õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine.

 

SISU

ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:

JÄÄTMED MEIE ELUS,

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE AVASTAMINE

VEEPROBLEEMID

VÄLISÕHUGA SEOTUS KESKKONNAPROBLEEMID

SÄÄSTEV ARENG


PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:

Projekti veab MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga

 

SIHTGRUPP

        5.-9.klasside õpilased


EESMÄRK:

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine.
 • Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu.
 • Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
 • Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud, kooli kohustusliku programmi väliselt, teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest.
 • Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest.

 

PROJEKTI PARTNERID:

 • JÜRI GÜMNAASIUM
 • MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
 • RAE VALLAVALITSUS
 • EUROAKADEEMIA
 • SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

 

KESKKONNAFOORUMI AJAKAVA ja TEGEVUSED:

1)  KESKKONNAPÄEVAD

Igale klassiastmele on välja töötatud erinev programm. Igal aastal 5.-9. klassides tutvub õpilane ühe keskkonnaprobleemiga (teemaga).

 

5. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM - JÄÄTMED

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Ürituse nimi

Lektor, vastutaja

november 2011

5.abc

Loeng: Mis on jäätmed? Jäätmete taaskasutamine ja korduvkasutamine

Välislektor

1.märts 2012

5.abc

Fotokonkurss

Klassijuhataja

III õppeveerand 2012

5.abc

Keskkonnafoorumi loeng

 

Välislektor

30.märts 2012

5.abc

Õpilaste teaduskonverents (teema kodulooline)

Õppedirektor

Mai 2012

5.abc

Matka-õppepäev „Tegevused looduses“. Tutvumine Rae valla lõunaosaga

Vilistlaskogu, klassijuhataja

 

6. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – BIOLOOGILIE MITMEKESISUS

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Ürituse nimi

Lektor, vastutaja

November 2011

6.abc

Loeng: Mis on bioloogiline mitmekesisus? Eesti maastikud ja maastikukaitse, looduskaitsealad

Välislektor

1.märts 2012

6.abc

Fotokonkurss

Klassijuhataja

III õppeveerand 2012

6.abc

Keskkonnafoorumi loeng

 

Välislektor

30.märts 2012

6.abc

Õpilaste teaduskonverents (teema kodulooline)

Õppedirektor

 

7. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VESI JA VEEPROBLEEMID

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Ürituse nimi

Lektor, vastutaja

November 2011

7.abc

Loeng: levinumad veeprobleemid?

Loeng veest Rae vallas

Välislektor

1.märts 2012

7.abc

Fotokonkurss

Klassijuhataja

III õppeveerand 2012

7.abc

Keskkonnafoorumi loeng

 

Välislektor

6.märts 2012

7.abc

Õpilaste teaduskonverents (teema kodulooline)

Õppedirektor


 

8. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VÄLISÕHK JA KLIIMAPROBLEEMID

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Ürituse nimi

Lektor, vastutaja

November 2011

8.abc

Loeng: välisõhuga seonduvad keskkonnaprobleemid. Kliimasoojenemine

Välislektor

1.märts 2012

8.abc

Fotokonkurss

Klassijuhataja

III õppeveerand 2012

8.abc

Keskkonnafoorumi loeng

 

Välislektor

6.märts 2012

8.abc

Õpilaste teaduskonverents (teema kodulooline)

Õppedirektor


 

 9. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – SÄÄSTEV ARENG

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Ürituse nimi

Lektor, vastutaja

November 2011

9.abc

Loeng: säästev areng kui eesmärk? Säästev areng meie igapäevas

Välislektor

1.märts 2012

9.abc

Fotokonkurss

Klassijuhataja

III õppeveerand 2012

9.abc

Keskkonnafoorumi loeng

 

Välislektor

6.märts 2012

9.abc

Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents (teema kodulooline)

Õppedirektor


 

2) ISEISEV TÖÖ  - Fotokonkurss

Teema : „Puu”

Konkursi eesmärgiks on väärtustada loodust hoidvaid, sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses ning jäädvustada kauneid ja/või huvitavaid puid.

Konkurss kestab kuni 1.märtsini 2012. Võitjad kuulutatakse välja õppeaasta lõpus. Ühtlasi avaldatakse parimad tööd Jüri Gümnaasiumi õpilastööde kogumikus.

 Konkursist on osa võtma oodatud kõik õpilased, võisteldakse viies vanuseastmes:

 • 1. klassid
 • 2.- 4.klassid
 • 5.-6.klassid
 • 7.- 9. klassid
 • 10.-12. klassid 

Konkursi tingimused:

 • Esitada võib mustvalgeid ja värvifotosid, mis ei ole osalenud teistel konkurssidel.
 • Foto peab olema enda tehtud, iga osaleja saab saata kuni kolm fotot ja seeria korral kuni 6 fotot.
 • Fotod esitatakse digitaalselt:
  • Fotode eraldusvõime peab olema vähemalt 2000 x 1500 pikslit (lubatud formaadid on .jpg .tiff .bmp).
  • Fotode digitaalsel töötlemisel lisada juurde pildi originaal.
  • Digifotosid võib saata e-postiga juhatus@vilistlane.ee või saata/tuua ise pildid cd-l kooli infojuhi kätte (õppekorpuse III korrusele)
  • Pildil peab olema allkiri.
  • Digifotole peab lisama andmed autori kohta.
 • Konkursist osavõtja garanteerib fotol olevate kolmandate isikute nõusoleku piltide kasutamiseks.
 • Konkursi korraldajatel on õigus avaldada esitatud pilte trükistes, veebis ja näitustel fotokonkursiga seonduvalt. Esitatud tööd kuuluvad pärast konkurssi Jüri Gümnaasiumile.

3) FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Kuupäev

Sisu

Vastutaja

Märts 2012

Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:

 • 1.klassid,
 • 2.-3.klassi,
 • 4.-6.klassid,
 • 7.-9.klassid,
 • 10-12.klassid.

Konkursi žürii (kooli ja Vilistlaskogu esindajad)

6) FOTONÄITUS (IV ÕPPEVEERAND)

Kuup

Kellele suunatud

Toimumise koht

Vastutaja

Mai 2012

JG õpilased, töötajad, külalised

Fuajee

Kooli huvijuht